سفر اولی ها,

سفر یعنی چی؟ چرا باید به سفر برویم؟

زندگی یعنی؛
تجربه کردن یعنی رهایی، یعنی غرق شدن در سرزمین ناشناخته ها، سفر بخشی از زندگی است که باید تجربه کنیم، گاهی به سرزمین ناشناخته ای که بهترین خاطره هایت را می سازد و گاهی به ولایت پدر یا مادر که تکراری ترین را ….